O nás

 

Každé dítě je už od svého narození jedinečné. První velkou změnou v jeho životě je vstup do dětského kolektivu. Přestává být pouze součástí rodiny, ale začíná se zapojovat do společnosti, což nikdy není jednoduché. Jde o velkou a významnou změnu nejen pro dítě, ale také pro rodiče. V našem zařízení chceme v každém dítěti přirozeným způsobem podpořit rozvoj jeho vrozených dispozic a talentu, včetně schopnosti naučit se cizí jazyk, ovšem s pocitem příjemného domácího prostředí. Snažíme se uplatňovat pedagogický přístup v duchu Marie Montessori a waldorfské školy.

Našim cílem je doplňovat rodinnou výchovu a dodávat dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Dále chceme smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat mu odbornou péči, chceme usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Za důležité také považujeme podporu rozvoje osobnosti dítěte, včetně tělesného rozvoje a zdraví. Velmi nám záleží na jeho osobní spokojenosti a pohodě. Snažíme se podporovat dětské chápání a porozumění okolního světa a motivaci k dalšímu poznávání a učení. Rádi bychom děti naučili osvojení si základů hodnot současné společnosti, jejich samostatnost a projev vůči okolí a to vše i v případech minimálních návštěv našeho zařízení, jako jsou typy speciálních forem hlídání dítěte.

V podstatě chceme vytvořit a poskytnout dětem tu nejlepší kombinaci rodinného prostředí, zábavy, výchovy a vzdělávání. Chceme vytvořit společně prostředí, kam rodiče svěřují své děti s příjemným pocitem bezpečí, jistoty a důvěry. O to nám jde především.

Naše zařízení by se mělo stát místem, kde děti pobývají rády, kam se těší a s chutí se znovu vracejí, protože zde prožívají chvíle radosti, kde jsou akceptovány, kde je podporována jejich jedinečnost, kde navazují nové vztahy, prožívají nové zážitky, to vše s pocitem důvěry a lásky k těm, kteří o ně pečují.

Klademe důraz především na:


1. Individuální přístup

Velikost našich tříd má omezený počet dětí. Vzhledem k tomu, že o každou třídu se stará jedna teta, je zde dostatečný prostor pro individuální přístup k dítěti, podporu a rozvoj nejen zájmů, ale také dovedností a především talentu. Každý má právo dostat šanci na to být jedinečný

.Individuální přístup pro nás znamená také individuální péči. Díky té můžeme včas odhalit nejen nadání, ale také případné změny v chování dítěte nebo projevy možných zdravotních problémů či poruch.

Přístupy v našem zařízení jsou založeny na bázi vstřícného a partnerského vztahu. Jde o vyváženou kombinaci volnosti a osobní svobody spolu s dodržováním pravidel a řádu. Dítě a dospělý u nás vystupují jako rovnocenní partneři, jejich vztah je založen na důvěře, toleranci, ohleduplnosti a solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře.


2. Bezpečné a příjemné prostředí

Náš objekt se snaží uspokojit veškeré požadavky pro daný předmět podnikání a splňovat veškeré hygienické i bezpečnostní požadavky a předpoklady pro jeho provoz. Bezpečné prostředí by ale nebylo vším, pokud by nešlo o prostředí příjemné pro děti.

Proto, aby se u nás děti cítily co nejlépe, byly prostory vymalovány výtvarnicí tak, aby dětem byl ponechán prostor pro seberealizaci a  podílení se na vytvoření výzdoby nejen tříd, ale všech prostor zařízení.


3. Rozvoj osobnosti a komunikace


4. Zdravé stravovací návyky

Důležitým faktorem ovlivňujícím naše zdraví je stravování. Snažíme se děti vést ke zdravým stravovacím návykům. Jejich základní pravidla jsou:

V rámci pracovní výchovy chceme dětem přiblížit svět stravování, budeme spolu vytvářet dopolední svačinky, na kterých se dozajista dětská fantazie uplatní. Lodičky, myšky, panáčci... svět dětské fantazie je nekonečný a ve spojení se společně vytvořenou svačinkou přínosný i po stránce sebevědomí.


5. Pozitivní přístup k učení

Cílem zařízení je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování, a současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a zvládne. Děti se učí formou zábavy a o tu je díky nejrůznějším didaktickým pomůckám a znalosti metodik postaráno.


6. Rozvoj dovedností

V každém dítěti dřímá nějaký ten talent. Pouze je třeba včas ho odhalit a podpořit v růstu. Abychom mohli pomáhat rozvíjet co nejširší škálu dovedností a schopností, disponujeme nabídkou různých kroužků v rámci výuky - flétnička, zpěv, tanec, cvičení, malování, kreslení, modelování, rukodělné práce, anglický jazyk aj.


7. Úzká spolupráce s rodiči

Velmi si uvědomujeme důležitost a prioritní postavení rodiny v očích dítěte. Pro zajištění co nejpříjemnějšího prostředí, kde dítě tráví čas mimo rodinu, je pro nás zásadní partnerství s rodiči, jejich spolupráce. Pouze díky vzájemné spolupráci může postupně dojít k vytvoření pocitů jistoty a důvěry, které jsou pro naší činnost zásadní.


Proč Sdružení dětí Veverka?

Náš program komplexně rozvíjí osobnost dítěte. Činnosti jsou pečlivě a individuálně vybírány tak, aby se dítě zdokonalovalo po všech stránkách. Myslíme si, že v předškolních zařízeních, kde je na děti neustále mluveno cizím jazykem, nedochází k rozvoji všech vlastností dětské osobnosti.

Taková výuka jazyka je totiž pro dítě extrémně náročná a zaměstnává ho natolik, že není schopno se tolik zdokonalovat v základních oblastech a činnostech. Dítě tak zaostává v oblasti citového rozvoje, sociálního cítění, inteligence a myšlenkových procesů. A tyto oblasti jsou pro budoucí život daleko důležitější než znalost cizího jazyka. Pro dítě je přirozené mluvit mateřským jazykem a to souvisí s dalším rozvojem jeho psychiky. Pokud navíc dítě nepokračuje na jazykově zaměřené základní škole, ztrácí předchozí výuka smysl.

Celý program Začít spolu je koncipován na základě vzájemné tolerance, děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, odolnosti vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužívání a závislosti na návykových látkách a je v naprostém souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání